Kişisel Verilerin Korunması

 

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. (“Şirket”) olarak “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, duruma göre aşağıda belirtilen şekillerde elde ettiğimiz kişisel verilerinizin,

 • hukuki ilişkilerimiz kapsamında,
 • işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde,
 • tarafımıza bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,
 • kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, kanunen bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kurumlar ile paylaşılacağını ve Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun öngördüğü şartlarda, yurtiçinde üçüncü kişilere aktarılacağını, devredileceğini, sınıflandırılabileceğini ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLİYORUZ?

Tarafımızca, bizimle paylaşmanız veya gerekli olması halinde işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

Kimlik Verisi Adı, soyadı, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik No, doğum tarihi, doğum yeri, medeni durumu, cinsiyeti, milliyeti, anne adı, baba adı, lehdar bilgisi
İletişim Verisi Telefonu, e-postası, adresi
Finansal Veri Banka hesap bilgileri, kredi kartı bilgisi (CVV numarası dahil), lehdar bilgisi, banka ekstreleri, kredi bilgisi, prim , birikim, teminat bilgisi, teminat türü, fon tercihleri
Özel Nitelikli Kişisel Veri Nüfus ve ehliyet sureti gibi belgelerde bulunan din ile kan grubu, sigara, alkol kullanımı, sağlık geçmişi, boy-kilo, sağlık beyanı, kronik hastalığı, , epikriz raporu, doktor muayene formu, ileri tanı yöntemlerine ait her türlü tetkik, testler ve sonuçları, engelli olup olmadığı bilgisi
Çalışma Verisi Çalıştığı şirket, departmanı, çalışma şekli, mesleği, imzası, meslek kartı bilgileri
Görsel ve İşitsel Veri Gerçek kişiye ait fotoğraf
Diğer Çocuk sayısı, aile cüzdanı, poliçe bilgileri (mevcut poliçesi olup olmadığı, varsa hangi şirketten olduğu, poliçe numarası, poliçe vadesi), yabancılarda oturma iznine ait bilgiler
Web Sitesi Kullanım Verileri Başvuru formu doldurulma tarihi, aldığı veya alamadığı teklifler, üye olduğu tarih, siteye login olma sıklığı/zamanları, son login tarihi

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ NE ŞEKİLDE VE HANGİ SEBEPLERLE İSTİYORUZ?

Kişisel verileriniz Genel Müdürlük veya şubelerimiz, anlaşmalı bayiler ve aracılık/acentelik sıfatı ile faaliyetlerini yürüttüğümüz şirketler, web siteleri üzerinden yapılmış olan başvurular, internet kanalımız, çağrı merkezlerimiz, sosyal medya, müşteri görüşmeleri, adli kayıtların taranması, Kimlik Paylaşım Sistemi, Adres Paylaşım Sistemi, SMS kanalları, web sitelerine yapılan dijital başvurular, tüm mobil uygulamalarımız, satış ekiplerine yapılan yazılı/ dijital başvurular, online satış siteleri, Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtları, çağrı merkezi hizmeti alınan şirketler, Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü, vb. yöntemlerle şirketimizin müşterileriyle iletişime geçtiği veya ileride iletişime geçebileceği diğer kanallar vasıtasıyla toplanmakta ve ilgili mevzuat gereğince kanuni süreler içerisinde saklanmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI

Şirket tarafından kişisel verileriniz aşağıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler gibi ancak bunlarla sınırlı olmayan amaç ve sebeplerle işlenebilir.

 • Şirket’imiz ürün ve hizmetlerinin sunulabilmesi
 • Aldığınız/alacağınız ürün ve hizmete ilişkin iletişim kurulabilmesi
 • Ayrıca bu konuda izin vermiş olmanız durumunda pazarlama faaliyetlerinde kullanılabilmesi,
 • Poliçelerinize ilişkin bilgi ve destek verilmesi, mevcut verilerinizin güncellenmesi
 • Poliçelerinizin sizlere iletilmesi
 • Vadesi dolan poliçelerin yenilenmesi
 • Zeyil işlemlerinin yapılması
 • Poliçe prim borcu olan nihai tüketicilere açık vadelerin sms veya e-posta yoluyla haber verilmesi
 • Sigorta şirketlerine asistans veren firmalar ile sizleri bir araya getirerek destek hizmet almanızın sağlanması
 • Riziko evrak takibinin yapılması
 • Tahsilat işlemlerinin gerçekleştirilmesi
 • Geri ödeme taleplerinin yerine getirilmesi

Size verdiğimiz hizmeti daha iyi yerine getirebilmek, kendimizi geliştirebilmek için pazarlama ve araştırma faaliyetlerini yerine getirebilmek için;

 • Şikayet yönetiminin yapılması
 • Nihai tüketicilerin ürün alma eğilimlerinin hesaplanması
 • Hizmetlerimizden memnun olup olmadığınızın takibinin yapılması
 • Rızanız olması halinde başka ürünlerimizin tarafınıza tanıtılması amacıyla toplu e-posta, push notification ve SMS hizmetlerinin verilmesi
 • Sizlerin faydalanabileceği kampanyaların organize edilmesi

Şirket’in idaresi, işin yürütülmesi, Şirket politikalarının uygulanması amacıyla, özellikle;

 • Şirket içerisinde kalite kontrol yapılması
 • Üretilen poliçelerin arşivlenmesi ve kullanılan programlara girişlerinin yapılması
 • Müşterilere sunulacak hizmet kalitesini artırmak amaçlı ses kayıtlarının incelenmesi

Savunma hakkımızı kullanabilmek veya tarafımızdan usulüne uygun bir hukuki süreç kapsamında talep edildiği takdirde hukuki yükümlülüğümüzü yerine getirmek adına işlenebilir. Kişisel verileriniz, ilgili mevzuatta belirtilen veya işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre ve herhalde kanuni zamanaşımı süreleri kadar muhafaza edilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞILMASI

Kişisel verileriniz yasal olarak aktarılması gereken idari ve resmî makamlara, Türkiye Sigortalar Birliği, Şirket’imizin doğrudan ve dolaylı hissedarları ile yurt içi-yurt dışı iştiraklerine, mevzuatın izin verdiği hallerde destek hizmeti alınan kuruluşlara, bağımsız denetim şirketlerine, Sigorta Kanunu uyarınca bilgi aktarımına izin verilen kuruluşlara, Hazine Müsteşarlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası gibi tüzel kişilere hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar çerçevesinde aktarılabilecektir. Belirtilen amaçlarla kişisel verileriniz, Sigorta, Vergi, Mali Suçları Araştırma Kurulu, Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatı ve Şirket’imizi ilgilendiren sair mevzuatlar sebebiyle işlenmektedir.

Bununla birlikte kişisel verileriniz zaman zaman belli faaliyetleri gerçekleştirebilmemiz için o alanda uzman firmalara veya kullandığımız uygulamaların sunucularına aktarılabilmektedir. Örneğin;

 • Poliçelerinizi size ulaştırabilmek adına verilerinizi kargo şirketlerine aktarabilmekteyiz.
 • SMS gönderim listemizde yer almanız halinde toplu SMS veya toplu e-posta listemizde yer almanız halinde toplu e-posta gönderen firmalara yalnız söz konusu faaliyetin gerçekleştirilmesi için gerekli olan verileriniz aktarılabilmektedir.
 • Teknik desteğe ihtiyacımız olması halinde destek aldığımız danışmanlık firmalarının ve santral firmasının zaman zaman sistemlerimize erişebilmesi gerekebilmektedir ve böylece ilgili sistemlerdeki verileriniz söz konusu firmalar için erişilebilir durumda olabilir. Ancak bu firmaların kişisel verilerinizi kullanmamaları için gerekli önlemleri almaktayız.
 • Zaman zaman sizin de kabul etmeniz halinde verileriniz kampanya amaçlı iş birliğinde bulunulan firmalara aktarılabilmektedir.
 • Verileriniz aynı zamanda tahsilatların gerçekleşmesi için bankalara aktarılmaktadır.
 • Sizden gelen talep üzerine verilerinizin gerektiği kadarı sigorta şirketlerine asistans veren firmalara aktarılmaktadır.
 • Savunma hakkımızı kullanabilmemiz için avukatlarımıza ve hukuka ve usule uygun olması koşuluyla mahkeme kararı veya delil talebi gibi hukuki talepleri yerine getirme yükümlülüğümüz çerçevesinde ilgili kurumlarla paylaşabiliriz.
 • Faaliyetlerimiz çerçevesinde ürettiğimiz, elde ettiğimiz ve edindiğimiz bilgi, belge, dosya vb. kayıtların muhafazası hizmetini sağlayan uygulamaların ve veri tabanlarının yurt dışında bulunan sunucularına aktarabilmekteyiz.

HAKLARINIZ

Kişisel verilerinizin Şirket’imiz tarafından işlenmesi ile ilgili olarak; Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. maddesi uyarınca;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin işlenmiş olması halinde buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve buna uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Düzeltme veya silme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

KVKK’nın onüçüncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; veri sorumlusu olan Şirket’imize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurunu tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir. Yazılı başvurular KVKK Başvuru Formu ile Şirket’imize iletilebilir.

 

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Daha fazla desteğe mi ihtiyacınız var?
Formu doldurun, sizi arayalım.