Kişisel Verilerin Korunması

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") kapsamında, kişisel verilerin paylaşılması halinde, Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. "Veri Sorumlusu" sıfatıyla, Kanun'da açıklanan şekilde, Kanun'un izin verdiği durumlarda ve ölçüde kişisel bilgilerinizi kaydedebilecek, saklayabilecek, güncelleyebilecek, üçüncü kişilere açıklayabilecek, devredebilecek, sınıflandırabilecek ve işleyebilecektir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Kişisel veriler, Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. (“Cigna Finans”) tarafından, Türk Ticaret Kanunu, Sigortacılık Kanunu, Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Hakkında Kanun ve diğer mevzuat kapsamında hayat sigortacılığı ve bireysel emeklilik ürün ve hizmetlerini sunmak ve bunlarda kullanmak; işlem yapanın/yaptıranın bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik (internet / mobil vs.) veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; yerel ve uluslararası mevzuat, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen diğer ürün/hizmetleri sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmek amacıyla işlenebilecektir. Kişisel verilerin sözleşmenin kurulması ve ifası amacıyla işlenmesi dışında ayrıca Veri Sorumlusu’nun hukuki yükümlülüğünü yerine getirilebilmesi için lehtarların ve/veya diğer hak sahiplerinin de kişisel verileri işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin Paylaşılması

Sigorta sözleşmelerinden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için anlaşmalı olunan, destek hizmetleri sağlayıcıları ile kişisel verileriniz paylaşılabilir. Bu paylaşımlarda paylaşılan kişisel verilerin verilecek hizmetle sınırlı olmasına özen gösterilir.

Cigna Finans topladığı kişisel verileri, tercihleriniz doğrultusunda, doğrudan pazarlama faaliyetleriyle ilgili olarak ilginizi çekebilecek 3.kişiler tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin belirlenmesine yardımcı olması amacıyla bu kişilerle paylaşabilir.

Kişisel verilerinizi, web sitesi ve mobil uygulamaları kullanımınızı, tercihlerinizi ve ilgi alanlarını analiz etmek gibi araştırma ve istatistiksel amaçlar için kullanılabilir.

Kanun gereği, bildirim veya açık rıza gerekmeksizin, suç ve dolandırıcılığı önlemek ve Cigna Finans’ın mevzuata uyumluluğunu denetlemek ve/veya sağlamak amacıyla kişisel verileriniz kullanılabilir.

Kişisel verileriniz poliçe düzenlenmesi, sigorta primlerinin belirlenmesi (tazminat süreçleri dahil), taleplerinizin yönetilmesi, yenileme teklifi yapılması, risklerin reasüre edilmesi, koasürans, kimliğinizi doğrulamak, suiistimalleri önlemek, hakkın kurulması ve korunması amaçlarıyla paylaşılabilir.

Kanun gereği, bildirim veya açık rıza gerekmeksizin, resmi makamlarla (T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, Maliye Bakanlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Emeklilik Gözetim Merkezi, Hayat Sigortaları Bilgi ve Gözetim Merkezi gibi) kişisel verilerinizi paylaşabiliriz.

Aşağıdaki durumlardan birinin varlığı halinde kişisel verileriniz açıklanabilir:

 • Mevzuat gereği;
 • Çalışanlarımızın, kamunun veya Cigna Finans’ın güvenliğini sağlamak amacıyla;
 • Adli kovuşturma, mahkeme ilamı veya bir yasal süreci yerine getirmek amacıyla veya
 • Bir birleşme, varlık satışı veya benzer işlemler halinde.

Faaliyetlerin yürütülebilmesi amacıyla (örneğin bilgi sistemleri yönetimi ve depolanması, veri analizi vb. konularda destek almak) kişisel verilerinizi, 3. kişi hizmet sağlayıcılarına açıklanabilir.

Bununla birlikte, doğrudan pazarlama mesajları almaktan vazgeçmediğiniz sürece, kişisel verileriniz, pazar araştırması ve pazarlama kampanyaları konusunda Şirketimize yardımcı olan üçüncü kişilerle paylaşılabilir.

Kişisel Verilerin Yurt Dışına Aktarılması

İşlenme, depolanma, idare veya işbu politikada belirtilmiş başkaca bir kullanım amacıyla kişisel verileriniz mevzuata uygun biçimde yurt dışına aktarabilir. Bu aktarımlarda kişisel verileriniz gerektiği şekilde korunması için gerekli tedbirler alınır.

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi

Söz konusu kişisel veriler, Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş. Genel Müdürlük, Bölge Müdürlükleri, Çağrı Merkezi, İnternet Şubesi gibi bilumum dijital kanallar, Acenteler ve Acentelerin hizmet verdiği tüm kanallar (ATM, KIOSK, internet şubesi, çağrı merkezi ve benzeri) aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan, yurt içi/yurt dışı iştirakleri, işbirliği yaptığı program ortağı kurum ve kuruluşlar, resmi kurumlar, yurt içi/yurt dışı bankalar ve diğer 3.kişiler de dahil olmak üzere çeşitli yöntemlerle toplanmaktadır.

Bu kişisel veriler, bir ürün, hizmet veya fiyat teklifi için yaptığınız başvuruyu değerlendirmek, kimliğinizi doğrulamak, suiistimalleri önlemek, işlemlerinizi gerçekleştirmek, size özel prim ve ödeme seçenekleri sunmak amaçlarıyla kullanılabilir.

Çerezler ve Benzeri Teknolojiler Vasıtasıyla Toplanan Kişisel Veriler

Çerezler, bir internet sitesinin, kullanıcının bilgisayarı veya cep telefonu tarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyaları olarak tanımlanmaktadır. Şirketimizin internet sitesinde ilgi alanlarınıza ve ihtiyaçlarınıza uygun kampanya ve reklam sunulması amacıyla kullanılan çerezler vasıtasıyla kişisel verileriniz toplanabilmektedir. Çerez kullanımının söz konusu olduğu hallerde internet sitesinde buna yönelik bir uyarı/bildirim yer alacaktır.

Ticari Elektronik İletiler

Kabul etmiş olmanız halinde size doğrudan pazarlama yöntemleriyle (ör. telefon, e-posta, SMS, sosyal ağlar, posta), Cigna Finans’ın ürün ve hizmetleri için güncellemeler ve teklifler sunabiliriz.

Bu çerçevede ürün ve hizmetlerimizi belirlemek, isteklerinize uygun hale getirmek ve bir araya toplamak; fiyatları belirlemek ve ilginizi çekebilecek indirimler sunmamıza yardımcı olmak amacıyla tarafımıza verilmiş olan diğer kişisel verilerinizi kullanabiliriz.

E-posta, mesaj ya da diğer doğrudan pazarlama faaliyetleri kapsamında tarafınızla iletişime geçildiğinde size daima ticari elektronik iletilerin gönderimi kanalından "ayrılma" seçeneği sunulur. Herhangi bir zamanda bizimle iletişime geçerek pazarlama tercihlerinizi değiştirebilirsiniz.

6698 Sayılı Kanun'un 11. Maddesi Uyarınca Haklarınız:

Kanun kapsamında 07.10.2016 tarihi itibari ile Cigna Finans Emeklilik ve Hayat A.Ş.'ye başvurarak, kişisel verilerinizin;

 • İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse bilgi talep etme,
 • İşlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
 • Eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
 • Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
 • Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 • Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Daha fazla desteğe mi ihtiyacınız var?
Formu doldurun, sizi arayalım.